1. Bevezetés
Nyeste József egyéni vállalkozó (székhely: 3400 Mezőkövesd, Sándor út 21., adószám: 65313695-2-25, egyéni
vállalkozói nyilvántartási szám: 14890472, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Nyeste József egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Amennyiben az érintettnek olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja
meg nekünk, a nyeste.jozsef75@freemail.hu elektronikus levélcímre és kollégánk megválaszolja kérdését.
Nyeste József egyéni vállalkozó elkötelezett partnerei és érintett személyek személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Nyeste József egyéni
vállalkozó személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Nyeste József egyéni vállalkozó, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
2. Definíciók
2.1. személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az
a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2.2. az érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,
amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
2.4. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
2.5. adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
2.6. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
2.7. címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
2.8. harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
2.9. adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
2.10. az adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
2.11. álnevesítés:
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása
nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik,
feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni;
2.12. Info tv.:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2.13. Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR:
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2
2.14. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára
vonatkozó személyes adatok,
2.15. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.16. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
2.17. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.18. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.19. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.20. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett
adatkezelési műveletek összessége;
2.21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
3. Alapelvek Nyeste József egyéni vállalkozó adatkezelése során
A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni.
 A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem
terjeszkedhetnek túl.
 A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés,
valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés, megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi és szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges;
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az Infotv. 6. § (3) bekezdése és a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges, 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az érintett hozzájárulását
tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása
szükséges. Nyeste József egyéni vállalkozónak nem áll módjában ellenőrizni a hozzájárulást, az érintett szavatol
annak helyességéért.
Nyeste József egyéni vállalkozó a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon végzi.
Nyeste József egyéni vállalkozó a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
végzi, azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Nyeste József egyéni vállalkozó az adatkezelést annak céljaival összefüggésben határozza meg, és a
szükségesre kell korlátozza. Nyeste József egyéni vállalkozó által kezelt személyes adatok pontosak, teljesek és
időszerűek, és Nyeste József egyéni vállalkozó minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A szolgáltatáson belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson,
érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén
alapul. A személyes adatokat – a jelen tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – Nyeste József egyéni
vállalkozó az érintettel a kapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítéséig tárolja.
Nyeste József egyéni vállalkozó az adatkezelései esetben az alábbi szempontok alapján jelen Tájékoztatóban az
alábbiak alapján ad részletes tájékoztatást:
 a személyes adatkezelés célja,
 a személyes adatkezelés jogalapja(i),
 a kezelt személyes adatok köre, és az adatok adattípusai,
 a személyes adatok tárolásának időtartama (amennyiben eltér a jelen pontban meghatározottól),
 a személyes adatok címzettjeinek meghatározása és az esetleges adattovábbításban a címzetteket,
 az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében.
A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.
A megadott adatok módosítását az adatkezelő székhelyén személyesen, vagy postai levélbe és e-mailben lehet
kérelmezni. Az adatok esetleges törlését ugyancsak személyesen, illetve e-mailben lehet kezdeményezni. Az

3
adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha az érintettnek nincs tartozása Nyeste József egyéni vállalkozó felé.
Ez esetben személyes adatok (tovább) kezelése szerződés teljesítése és Nyeste József egyéni vállalkozó jogos
érdekében történik. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi
kötelezettség teljesítése.
Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az
adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére
bocsátja.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy más, nyomozati jogkörrel
rendelkező hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Nyeste József egyéni vállalkozó a hatóságok részére, jogszerű
megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.
Kezelt adatok köre legfeljebb: családi és utónév, születési név, születési hely idő, anyja neve, lakcím,
tartózkodási hely címe, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím.
5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Nyeste József egyéni vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 változatlansága igazolható (adatintegritás);
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Nyeste József egyéni vállalkozó olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.
Nyeste József egyéni vállalkozó az adatkezelés során megőrzi
 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban
hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Nyeste József egyéni vállalkozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról folyamati,
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Nyeste József egyéni vállalkozó az informatikai adatok és a környezet megfelelő adatmentéséről gondoskodik,
amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési
időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.
Nyeste József egyéni vállalkozó kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszereinek sértetlenségét is
biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a
sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.
A munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek
teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, a belső működés kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett
és ellenőrzött folyamatokat működtessen.
Nyeste József egyéni vállalkozó a működése során érzékelt, vagy bejelentett, a személyes adatokat érintő
esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja.
Nyeste József egyéni vállalkozó a szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a
beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként
kezeli.
Nyeste József egyéni vállalkozó egyúttal tájékoztatja az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus
üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést.
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Nyeste József egyéni vállalkozó, székhely: 3400 Mezőkövesd, Sándor út 21., e-mail:
nyeste.jozsef75@freemail.hu, adószám: 65313695-2-25, nyilvántartási szám: 14890472.
7. Adattovábbítások
Nyeste József egyéni vállalkozó az ügyfelei (érintettek) személyes adatait kizárólag érdekérvényesítés
(követeléskezelés) érdekében továbbíthatja. A továbbított, illetve hozzáférhetővé tett adatok köre az alábbiakra
terjedhet ki: családi és utónév, születési név, születési hely idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely címe,
adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím. Az esetleges adattovábbításról az érintett
Nyeste József egyéni vállalkozótól székhelyén személyesen, vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérhet.
Nyeste József egyéni vállalkozó érintetti adatbázisban tárolt személyes adatokhoz – közvetetten – az operációs
és informatikai tevékenységet végző megbízott vállalkozóinak, továbbá könyvelési és könyvvizsgálati

4
tevékenység elvégzésére megbízott vállalkozói részére adhat információt kizárólag a tevékenységük ellátásához
szükséges személyes adatok tekintetében. Nyeste József egyéni vállalkozó szavatolja, hogy alvállalkozók, illetve
megbízott vállalkozások kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi
kötelezettségek betartásával, az alvállalkozókkal és kötött megállapodásban rögzített szerződéses keretek között
férhetnek hozzá az érintettek adataihoz.
Nyeste József egyéni vállalkozó a munkavállalói adatait az egyéni vállalkozás részére könyvelési szolgáltatást
nyújtó könyvelő részére adja át.
Nyeste József egyéni vállalkozó, vállalkozási tevékenysége előmozdítása érdekében üzemelteti a www.sirko-
mezokovesd.hu honlapot, valamint a www.nyestefatelep.hu honlapot.
Nyeste József egyéni vállalkozó www.sirko-mezokovesd.hu honlapon található „Kapcsolat” aloldalon űrlap
kitöltésével (név, telefonszám, e-mail cím) személyes adatok önkéntes megadásával kérhet ajánlatot. Az
ajánlatkérés során megadott személyes adatok az érintett által önkéntesen történnek. Érintett ajánlatkérő
tudomásul veszi, hogy az adatok megadásával (az ajánlatkéréssel) előzetesen hozzájárulását adja az érintett,
hogy megadott adatait adatkezelő – az ajánlat megadása érdekében – kezelje.
Ugyanezen oldalon található e-mail (info@zsoryko.hu) küldési lehetőségre kattintással és e-mail levélnek az
info@zsoryko.hu címre történő elküldésével előzetesen hozzájárul az érintett e-mail küldője az általa az
elektronikus levélben megadott személyes adatainak kezeléséhez olyan terjedelemben amely az e-mailben
megfogalmazottak ellátásához adatkezelő részéről feltétlenül szükséges.
Ugyanezen oldalon a facebook ikonra történő kattintással, vagy közvetlenül a
https://www.facebook.com/zsorykomezokovesd/ közösségi oldalhoz történő csatlakozást követően az érintett által
megadott személyes adatok adatkezelő által történő kezeléséhez az oldalhoz történő csatlakozás (követés, like-
olás, stb.), az oldalon történő kérdések feltevése, vélemény közléével, vagy bármilyen egyéb az oldalon kifejtett
aktivitással előzetesen hozzájárul az érintett adatkezelő által történő személyes adatok megismeréséhez és
kezeléséhez.
8. Tájékoztatás az érintettek jogairól
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
postai úton: 3400 Mezőkövesd, Sándor út 21., e-mailben nyeste.jozsef75@freemail.hu e-mail címen.
Nyeste József egyéni vállalkozó mindent megtesz, hogy az érintett adatkezeléssel kapcsolatos érintetti
megkeresésekre, kérdésekre a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül válaszoljon.
Amennyiben az érintett megkeresésének megválaszolásához – annak bonyolultsága, terjedelme vagy
összetettsége okán – hosszabb válaszadási határidő szükséges, erről Nyeste József egyéni vállalkozó a
megkeresés időigényének megadásával tájékoztatja az érintettet.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett kérheti Nyeste József egyéni vállalkozótól, hogy:
 erősítse meg személyes adatainak kezelését;
 biztosítson másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
 nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy
milyen adatokkal rendelkezik, az adatkezelés céljairól, kivel osztja meg ezeket az adatokat, illetve, hogy
továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, továbbá, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig
tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte meg
az érintett adatait.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti, hogy Nyeste József egyéni vállalkozó helyesbítse ill. egészítse ki a pontatlanul vagy hiányosan
szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt Nyeste József egyéni vállalkozó
megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.
Törléshez, elfeledtetéshez való jog
Az érintett a személyes adatának törlését kérheti, abban az esetben
 ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok
teljesítéséhez; vagy,
 ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul); vagy,
 ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
 ha az érintett a személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
 ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
Az érintett a személyes adatának törlésére irányuló kérését Nyeste József egyéni vállalkozó nem köteles
teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:
 a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 a jogi igények előterjesztése vagy védelme érdekében.
A felsoroltakon kívül is előfordulhatnak olyan esetek, amelyek során Nyeste József egyéni vállalkozó jogosult
megtagadni az érintett személyes adatainak törlésére vonatkozó törlését.
Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

5
Az érintett kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (adatai zárolását), ám kizárólag, ha az
alábbiak valamelyike teljesül
 ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamban,
 ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését; vagy,
 ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok
teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
kizárja; vagy,
 ha tiltakozáshoz való jogával élt, és Nyeste József egyéni vállalkozó eljárása jogszerűségének
vizsgálata még nem zárult le.
Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosult Nyeste József egyéni vállalkozó használni,
amennyiben:
 az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta az érintettől; vagy,
 ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése
érdekében szükséges; vagy
 ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében szükséges.
Adatok szállíthatóságának biztosítása „adathordozhatósághoz való jog”
Az érintett kérheti Nyeste József egyéni vállalkozótól, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban bocsássa az érintett rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa:
 az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával történik és az érintett által kötött megállapodásban
rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.
Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről
Nyeste József egyéni vállalkozó legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi az érintett személyes
és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal
választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében,
hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje,
vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és lekezelje.
Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően
magas kockázattal járna az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, akkor Nyeste József egyéni vállalkozó
vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal,
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.
Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési
rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett
nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal –
meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Panasztételhez való jog
Adatkezelést érintő panasszal felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslathoz való jog
 a felügyeleti hatósággal szemben
 az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben
Az érintett jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál
történő panasztételhez való, jog – sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.
Mezőkövesd, 2018. május 25.

Nyeste József egyéni vállalkozó